POŠTOVNÉ ZDARMA při nákupu nad 1000 Kč

Reklamační řád

Článek I
Všeobecná ustanovení

 

 1. Tento reklamační řád upravuje postup společnosti United Fashion Group s.r.o. se sídlem Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46146032, DIČ: CZ 683106178, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 75748/B, (dále jen  „Prodávající") a kupujícího (dále jen „Kupující") při uplatňování práv vyplývajících ze zodpovědnosti Prodávajícího  za vady zboží zakoupeného na stránce www.botovo.cz  a práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího (Prodávající a Kupující spolu dále jen „Smluvní strany") s tím související.
 2. Postup Prodávajícího a Kupujícího při reklamaci jako aj vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze zodpovědnosti za vady zboží zakoupeného na stránce www.botovo.cz vycházejí z příslušných ustanovení Občanského zákoníku a v případě spotřebitele i z příslušných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 3. Spotřebitelem se v souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 4. Kupující odesláním elektronické objednávky potvrzuje Prodávajícímu, že se seznámil s reklamačním řádem  Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazným.
 5. Reklamační řád je veřejně dostupný na www.botovo.cz.

 

Článek II
Kontrola zboží při převzetí

 

 1. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno není poškozen. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem – kurýrem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy a Kupující je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího.
 2. Pokud Kupující zboží převezme i s poškozeným obalem, Prodávající má případně právo neuznat pozdější reklamaci z tohoto důvodu.
 3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
 4. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou Prodávajícího. Dopravce je povinen předat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce. Pokud je balení přelepeno ochrannou páskou Prodávajícího, která je poškozena nebo Kupující zjistí jiné poškození balení nebo známky neoprávněného otevření zásilky, je oprávněn zboží od Dopravce nepřevzít a je povinen sepsat s Dopravcem o této skutečnosti zápis s přesným popisem důvodu nepřevzetí zásilky.
 5. Pokud Kupující zjistí nekompletnost zboží nebo jakékoli poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen uplatnit reklamaci okamžitě, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zásilky u Prodávajícího. Pokud tak Kupující neučiní, dodávka se považuje za kompletní a bez závad, reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.
 6. Kupující je povinen  Prodávajícímu reklamovat vady zboží zakoupeného na www.botovo.cz bez zbytečného odkladu podle podmínek uvedených v Reklamačním řádu nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. Případné prodlení s uplatněním vady zboží při pokračujícím užívání (vadného) zboží by mohlo zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a mohlo by mít vliv i na výsledek reklamačního řízení. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Článek III
Odstoupení od smlouvy / Výměna / Reklamace – Online výměna a vrácení - Formulář

 

 1. Kupujícímu Prodávající doporučuje vyplnit Online formulář pro ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝMĚNU / REKLAMACI (dále jen „Formulář“)  ve všech případech:
  1. Odstoupení od kupní smlouvy v 14denní lhůtě.
   Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídalo kvalitativním požadavkům a nebylo vadné.

   V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy jen zčásti a hodnota zboží, které si ponechá, nepřesahuje částku 1000 CZK, Prodávající Kupujícímu vrátí odpovídající část kupní ceny za zboží sníženou o částku poštovních nákladů vzniklých v souvislosti se zasláním objednaného zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu hodnotu zboží sníženou o poštovní náklady, pokud je Kupující při koupi nehradí jako samostatnou položku.
   Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud Kupující zašle Prodávajícímu oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. V případě zasílání odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího poštou, Prodávající doporučuje zasílat uvedené podání prostřednictvím doporučené listovní zásilky, aby nevznikly pochybnosti o zachování lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
   Prodávající po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e-mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.
  2. Odstoupení od kupní smlouvy v 30denní lhůtě.
   Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy (i po 14denní lhůtě) do 30 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací, musí být v tomto případě nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání. Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy.
   V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy jen zčásti a hodnota zboží, které si ponechá, nepřesahuje částku 1000 CZK, Prodávající Kupujícímu vrátí odpovídající část kupní ceny za zboží sníženou o částku poštovních nákladů vzniklých v souvislosti se zasláním objednaného zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu hodnotu zboží sníženou o poštovní náklady, pokud je Kupující při koupi nehradí jako samostatnou položku.
   Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud Kupující zašle Prodávajícímu oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy spolu se zbožím, přičemž toto bude Prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední (třicátý) den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. V případě zasílání odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího poštou, Prodávající doporučuje zasílat uvedené podání prostřednictvím doporučené listovní zásilky, aby nevznikly pochybnosti o zachování lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
   Prodávající po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e-mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy po uplynutí  30denní lhůty, max. do 40 dnů od převzetí zboží Kupujícím.
   Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy i po uplynutí 30 dnů, max. do 40 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Zboží, které Kupující vrací, v této lhůtě musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání. Kupující v tomto případě hradí manipulační poplatek ve výši 40 % z ceny objednaného zboží, které pokrývají náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží hradí Kupující.

   Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy je zachována, pokud Kupující zašle Prodávajícímu oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy spolu se zbožím, přičemž toto bude Prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední (čtyřicátý) den lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. V případě zasílání odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího poštou, Prodávající doporučuje zasílat uvedené podání prostřednictvím doporučené listovní zásilky, aby nevznikly pochybnosti o zachování lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
   Prodávající po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího zašle na e-mailovou adresu Kupujícího písemné potvrzení o přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.
  4. Kupující vrací zboží, které si neobjednal.
   V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, má Kupující právo vrátit toto zboží zpět Prodávajícímu, maximálně do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Kupující v tomto případě neplatí manipulační poplatek za vrácení zboží Prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží hradí Prodávající.
  5. Kupující požaduje výměnu zboží z důvodu nevyhovujících parametrů zboží (velikost, barva...).
   V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal mu nevyhovuje (velikost, barva) má právo vrátit zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné velikosti, barvy, maximálně do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze v případě, že je zboží na skladě  Prodávajícího. V opačném případě se má za to, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy a bude se postupovat podle bodu 1.1 nebo bodu 1.2.

   Kupující nehradí manipulační poplatek pokrývající náklady, které tímto vznikly Prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží. Náklady na vrácení zboží hradí Kupující. Prodávající dodá vyměněné zboží Kupujícímu do 30 dnů od převzetí kompletně vyplněného Formuláře s požadovanými doklady a se zbožím, které chce Kupující vyměnit.
  6. Kupující požaduje vystavení poukazu na nákup zboží na botovo.cz v celkové hodnotě již zakoupeného zboží, které vrací Prodávajícímu bez uvedení důvodu.
   Kupující má právo požadovat vystavení poukazu na nákup zboží na www.botovo.cz v celkové hodnotě již zakoupeného zboží, které vrací Prodávajícímu bez uvedení důvodu a to max. do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Kupující nehradí manipulační poplatek v souvislosti s vrácením zboží a vystavením poukazu Prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží hradí Kupující.
  7. Kupující uplatňuje právo vyplývající ze zodpovědnosti Prodávajícího za vady prodaného zboží.
   Bližší podmínky jsou upravené v článku IV  Reklamačního řádu.
 2. Kupující uvede ve Formuláři následující údaje:
  1. Identifikaci Kupujícího,  tj. e-mail, na který byla vytvořena objednávka; 
  2. Číslo elektronické objednávky; 
  3. Označení zboží, které Kupující žádá zaměnit/vrátit/reklamovat, a popis náhradního zboží formou online rezervace v případě výměny zboží nebo podrobný popis vady v případě reklamace;
  4. Číslo bankovního účtu Kupujícího.  
 3. Pokud Formulář není zcela vyplněn a/nebo ke zboží není přiložen doklad o vyplnění formuláře v podobě průvodního dopisu, resp. doklad o koupi zboží (dále jen „Požadované doklady“), Prodávající vyzve telefonicky případně elektronicky Kupujícího ohledně doplnění chybějících údajů nebo předložení chybějících Požadovaných dokladů.
 4. Pokud se prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky zastihnout Kupujícího, Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu Prodávajícího do 7 dnů od převzetí Formuláře a/nebo Požadovaných dokladů Prodávajícím, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřízení předmětného vrácení/výměny/reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět na adresu Kupujícího uvedenou ve Formuláři.
 5. V případě vrácení nevyzvednuté zásilky ze strany Kupujícího zasílané např. po neuznané reklamaci nebo v důsledku nepodložených Požadovaných dokladů, si Prodávající v souvislosti se skladováním zboží účtuje skladné ve výši 30 CZK denně.
 6. Pokud spolu s vyplněným Formulářem a s Požadovanými doklady není přiloženo zboží, které je předmětem výměny/reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti s tím, že Kupující nemá v úmyslu zboží vyměnit/reklamovat.
 7. Zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a podle možností v původním nepoškozeném obalu, který není poškozen nad rámec nevyhnutelné manipulace potřebné na seznámení se se zbožím, jinak Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Zboží na sobě nesmí jevit známky používání. Všechny štítky, cenovky a jiné značení zboží musí být na původním místě a nesmí být ze zboží odstraněny, kromě případů odstranění štítků, cenovek a jiných označení zboží potřebném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží a v případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží. Kupujícímu se doporučuje pojistit zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí zboží Prodávajícím.
 8. Kupujícímu doporučujeme kompletně vyplněný Formulář spolu s Požadovanými doklady a se zbožím, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace  zaslat doporučeně na adresu Prodávajícího:  United Fashion Group s.r.o., P.O.Box 136, 690 02 Břeclav 2. Prodávající si vyhrazuje právo nepřebrat zboží zaslané Kupujícím na dobírku.
 9. Celková cena za zboží, které bylo vráceno Prodávajícímu v souladu s těmito VOP včetně nákladů na dodání, snížená o manipulační poplatek, v případe ustanovených VOP bude, Kupujícímu vrácena stejným způsobem a to do 14 dnů od převzetí kompletně vyplněného Formuláře spolu s Požadovanými doklady a se zbožím, které se vrací. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 10. Pokud Kupujícímu nevyhovuje online služba pro vrácení (odstoupení od smlouvy), výměnu nebo reklamaci zboží, může využít i standardní formulář ve vytištěné verzi, který si může stáhnout ZDE. V případě odstoupení od smlouvy je akceptován i jakýkoli jiný písemný projev vyjadřující vůli odstoupit od smlouvy. V případě, že formulář nebude vyplněn a zaslán spolu se zbožím, uplatní se bod 3. a 4. tohoto článku.

 

Článek IV
Záruční podmínky a záruční doba

 

 1. Na dodané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců.  Na vybrané druhy zboží může být Kupujícímu poskytnuta delší záruční doba. Záruční  doba začíná v den odevzdání zboží Kupujícímu. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží,  musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční  doby zaniká právo na uplatnění reklamace.
 2. Ke každému zboží zakoupeném u Prodávajícího je při jeho dodaní  Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční list.
 3. Reklamovat je možné pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacené.  Kupující je povinen ve Formuláři co nejvýstižněji popsat vadu, pro kterou zboží reklamuje  a to, jakým způsobem se vada navenek projevuje.
 4. Za vadu zboží není možné považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu  záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetření, v důsledku přirozených změn materiálu, z kterého bylo zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození  Kupujícím či třetí osobou nebo nesprávného zásahu.
 5. Nárok na uplatnění reklamace Kupujícím zaniká uplynutím záruční doby zboží.
 6. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na chyby, o kterých byl v době uzavírání kupní smlouvy informován a na které mu byla poskytnuta sleva z ceny zboží.
 7. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění, odůvodněným zamítnutím reklamace.
 8. Kupující má v případě výskytu odstranitelné vady (za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží) následující práva:
  1. Kupující má právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace,
  2. není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, Kupující má právo požadovat výměnu zboží, pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží,
  3. v případě odstranitelné vady má Kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od Kupní smlouvy pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
 9. Kupující má v případě výskytu neodstranitelné vady (za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem) následující práva:
  1. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby bylo zboží řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, odstoupit od Kupní smlouvy,
  2. v případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a Kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.
 10. Způsob vyřízení reklamace vybírá Kupující.
 11. Oprávněná reklamace je bezplatná.  Náklady na dodání reklamovaného zboží Prodávajícímu hradí Kupující. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.
 12. Prodávající nebo pověřený zaměstnanec, jiná povinná osoba určená na opravu, je povinna vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dnů, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující, který je spotřebitelem stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.
 13. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do 3 pracovních dnů,  zboží zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení.
 14. Prodávající  vydá Kupujícímu  při uplatnění  reklamace potvrzení, které mu bude doručeno na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři.
 15. Prodávající vydá Kupujícímu o vyřízení reklamace písemný doklad  nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace, který mu bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři nebo na poštovní adresu uvedenou v objednávce.

 

Článek V
Závěrečná  ustanovení

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo doplnit reklamační řád. Změny nebo doplnění tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.botovo.cz.
 2. Prodávající má zájem o řešení sporů s Kupujícím především mimosoudní cestou, a proto v případě, že Kupující není spokojen s vyřízením reklamace nebo má pocit, že došlo k porušení jeho práv ze strany Prodávajícího, může se za účelem vyřešení vzniklé situace obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected], respektive ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 4. Spory může Kupující také řešit prostřednictvím platformy RSO  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

Copyright © 2011 United Fashion Group s.r.o., všechny práva vyhrazena.

Poslední aktualizace dne 12.07.2021